Privacy Statement WegMoo Groep

Versie 1.1 – December 2019

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).


Wie zijn wij?

Wij zijn de WegMoo Groep, hierna te noemen “WegMoo”,

handelend onder de volgende namen:
* WegMoo Holding B.V.
* WegMoo B.V. Uitzendorganisatie
* WegMoo Bemiddeling B.V.
* Medical Service WegMoo
* Cooperatie WegMoo & Co B.A

WegMoo is gevestigd te Bergharen, Hoekgraaf 17, 6617 AX.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Deze aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

De door WegMoo verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Van wie verzamelen wij persoonsgegevens ?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • Bezoekers en gebruikers van de website.

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, gebruiksgemak te vergroten en dienstverlening te verbeteren.

De informatie verwerken we:

 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

Klik hier als je wil weten welke gegevens we bewaren en hoelang we ze bewaren.


Voor sollicitanten, (potentiele) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Klik hier als je wil weten welke gegevens we bewaren en hoelang we ze bewaren.


Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen verstrekken van informatie over de dienstverlening en om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je
 • zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in
 • overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen;
 • (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.
 • op grond van jouw toestemming.

Klik hier als je wil weten welke gegevens we bewaren en hoelang we ze bewaren.


Voor cliënten, de gerepatriëerde en z’n / haar naaste, repratrierings team, verpleegkundige, chauffeur, arts en andere mensen die het team van Medical Service WegMoo versterken

Voor Medical Service WegMoo worden niet alleen de standaard basisgegevens verzameld, we verzamelen ook de medische gegevens.
Deze gegevens worden door ons verzameld om de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze cliënten te verbeteren, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het aanvullen en invullen van rapportages, welke doorgezonden worden naar de juiste partijen. (zorgverzekering, huisarts, ziekenhuis, alarmcentrale EuroCross)


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je onze websites bezoekt;
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je inschrijft op onze vestigingen;
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.


Wanneer wij dit niet direct van u hebben gekregen;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen. Heb je geen interesse dan houden we rekening met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie delen of jou aanmelden voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar onze privacy statement.


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

WegMoo kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens WegMoo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.
 • Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
  • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test- ,opleidings-, en/of exameninstituten,
  • partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen,
  • professionele adviseurs als advocaten,
  • auditors);
 • opdrachtgevers
  • waar we jou kunnen introduceren,
  • waar je via ons aan het werk gaat of bent,
  • die ons vragen de dienstverlening in te zetten voor loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling;
  • individuen en organisaties die bijvoorbeeld jouw referentie willen hebben of geschiktheid (zoals diploma’s)
  • die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
  • die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
  • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken
  • op jouw verzoek gegevens delen in verband met data portabiliteit;
 • pensioenfonds, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidieaanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming. met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Er zullen geen commerciële aanbiedingen volgen vanuit WegMoo. De gegevens zullen ook niet verstrekt worden aan een partner of derde, welke er een commercieel doel op na houdt.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers binnen Nederland. WegMoo heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.


Voor kandidaten, flexwerkers, opdrachtgevers met een account in het urensysteem;

 • indien je een eigen account (Flexportal) hebt, heb je inzage in een groot deel van je persoonsgegevens en kun je als flexwerker de gegevens voor het recht op data portabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. Je kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen de tab contact ;
 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Randstad Nederland.
 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met WegMoo.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met ons. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens betreffende, WegMoo Uitzendorganisatie B.V., WegMoo Bemiddeling B.V. en Coöperatie WegMoo & Co B.A., dan kun je onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: privacy@wegmoo.nl.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens betreffende, Medical Service WegMoo, dan kun je onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: avg@wegmoo.nl

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.


Beveiliging

WegMoo doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is WegMoo met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.